กฏ-กติกา

  • 1. สมาชิกควรอ่านและศึกษา กฎ-กติกา ของเว็บไซต์ที่ท่านต้องการจะร่วมสนุกเดิมพัน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง โดยทีมงาน betEnjoy จะถือว่าท่านได้รับรู้ กฏ - กติกา ของเว็ปไซต์นั้นๆ ที่ท่านเดิมพันโดยสมบูรณ์แล้ว
  • 2. สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกกับเราแล้ว ในการร่วมสนุกเดิมพันแต่ละเว็ปไซต์ ท่านควรจะต้องตรวจสอบรายการการบัญชีที่ท่านเดิมพันไปแล้ว (Bet List) ว่าถูกต้องหรือไม่อย่างสม่ำเสมอ และบันทึกหรือพิมพ์รายการที่ท่านเดิมพันเอามาเก็บไว้เป็นหลักฐานยืนยัน ในกรณีมีข้อผิดพลาด จะยึดหลักฐานนี้ในการตัดสิน
  • 3. ทางทีมงาน betEnjoy ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยน แปลงใดๆ จะมีการประกาศแจ้งบนหน้าเว็ปไซต์ betEnjoy ให้ทราบโดยทั้วกัน
  • 4. สมาชิกทุกท่านควรจะต้องเก็บ ” รหัสลับ” “ username” และ “password” ของท่านไว้เป็นความลับ หากมีบุคคลอื่นใช้ “ username” และ “password” ของท่านในการเล่นเดิมพัน ทางเราจะถือว่าการเดิมพันนั้นเป็นการเล่นเดิมพันที่ถูกต้อง และ ท่านต้องรับผิดชอบในผลของการเดิมพันนั้น (ท่านควรที่จะเปลี่ยน password ทันทีหลังจากที่ได้รับ password จากทางทีมงาน betEnjoy )
  • 5. ถ้าหากเกิดความผิดพลาดในโอนเงิน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ที่เป็นโอนเงินผิดบัญชี เข้าไปในบัญชีของสมาชิกท่านอื่น ไม่ว่ายอดเงินการโอนนั้น จะขาดหรือเกิน สมาชิกเจ้าของบัญชีมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ทางทีมงาน betEnjoy ทราบโดยทันที มิฉะนั้นทางทีมงาน betEnjoy ขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่คืนทุนเครดิตของท่านตามเหตุผลที่เห็นสมควร
  • 6. ทางทีมงาน betEnjoy มีความประสงค์ที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีงามในทางธุรกิจกับสมาชิกทุกท่าน แต่อย่างไรก็ตาม ทีมงาน betEnjoy จะขอสงวนสิทธิในการปิดบัญชีกับสมาชิกบางท่าน ที่ทำผิดเงื่อนไขข้อตกลง ในส่วนยอดที่ยังมีการวางเดิมพันอยู่ทางเราก็จะจ่ายเงินส่วนที่เหลือคืนให้ท่านสมาชิก
  • 7. กฎ-กติกา ที่อยู่บนหน้าเว็ปไซต์เดิมพันต่างๆ ที่ท่านใช้บริการ หากในกรณีที่มีความหมายคลุมเครือ จะถือใช้ฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักไว้อ้างอิง ส่วนฉบับที่แปลเป็นภาษาอื่น ๆ นั้น ทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกเท่านั้น
  • 8. การตัดสินของทีมงาน betEnjoy ถือเป็นที่สิ้นสุด